อบรม iso 14001
หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการตรวจสอบสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง และบุคคลที่สามโดยนำหลักการ ขั้นตอน และเทคนิคการตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมาใช้ หลักสูตรนี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน ISO 19011, ISO 14001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเวอร์ชันล่าสุด

https://iasiso-asia.com/thai/i....so-14001-%E0%B8%81%E